Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
22.500 adet bebek isimlerine sitemizden ulaşabilirsiniz
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri Forumlar


Bebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi

Dini isimler

Web sitemizde dini isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
Abdulbaki Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki) Erkek 23
Abdurrahman Abdurrahman Arapça kökenli erkek ismi Abdurrahman anlamı: Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir Erkek 2151
Abidin İbadet edenlerZeyne'lAbidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunların­dan biri, ibadet edenlerin ziyneti. Erkek 1257
Adem 1. Allah'ın yarat­tığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Âdem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur'an'da Hz. Adem'in 25 yerde ismi geçer. Erkek 2376
Aden arapça kökenli olup, Cennet Bahçesi anlamındadır. Erkek 2961
Adnan Cennette ölüm­süzlüğe kavuşan kimse. Erkek 2185
Affan Kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, te­miz. Ashab'dan bu ismi kullananlar olmuştur. Erkek 1625
Agah Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (17441824). Türk dev­let adamı. Erkek 4216
Ahi 1. Ahi ocağına mensup olan kimse. 2. Cömert, eliaçık. Ahi Benli Hasan. Türk şairi. Yavuz döne­minde yaşamış ve Şirinu Perviz mes­nevisini yazmıştır. Erkek 390
Ahmed Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'anı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "...adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici ola­rak geldim" şeklinde geçen isimlen­dirme ile Peygamberimizin isimlerin­den birisi olarak anıldı ve kullanılma­ya başlandı. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Ahmedi Muh­tar, Hz. Muhammed (s.a.s). Erkek 2149
Ahmet Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden Erkek
Ali 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey­gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat­ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha­life. Erkek 10141
Ali Haydar 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı. Erkek
Alican Ali ve can isimlerinin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir (bkz. Ali ve Can). Erkek 1124
Alişan Şan ve şerefi yüce olan. Erkek 16
Alişir Aslan Ali Erkek 744
Aliye Yüce, yüksek, bir şeyin en yukarısı, tepesi (bkz. Ali). Erkek 3187
Alpaslan Arslan gibi cesur ve yiğit, savaş beyi. Büyük Sel­çuklu hükümdarı. Selçukluların en büyük zaferi sayılan Malazgirt zaferi onundur (l071). Erkek 1454
Alper (bkz. Alp). Erkek 3706
Alperen Yiğit, baha­dır. Erkek 4303
Altemur Demirin korlaşmış kırmızı hali. Erkek 881
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 2597
Amine Kevser Amine isminin anlamı :Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine)

Kevser isminin anlamı :1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur'anı Kerim'de en kısa sure
Erkek 582
Amine Meryem Amine isminin anlamı :Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine)

Meryem isminin anlamı :1. Abid. İbadete düşkün insan. 2. Hz. İsa'nın annesi
Erkek 599
Amir 1. Mamur eden, şen­lendiren. 2. İmar olunmuş. 3. Devlete ait. 4. Kendisine bağlı görevliler bu­lunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini. Erkek 1778
Ammar 1. Memur eden. 2. Bayındırlaştıran. (bkz. Amir) Ammar b. Yasir. Sahabeden. İlk müslüman olanlardandır. Çok işkence gör­dü. Habeşistan'a hicret etti. Annesi ilk İslam şehidcsi Sümeyye (r. anha)'dir. Erkek 2383
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 1747
Asaf 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süley­man (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üze­rine yorumlandı. Daha sonra padişa­hın vezirlerine Asaf unvanı verildi. Erkek 28129
Asım 1. Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haram­dan çekinen. 3. İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Asım b. Umeyr: (749). İs­lam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı. Erkek 2211
Asuman Gök, sema, fe­lek. Asuman ile Zeycan hikayesinin erkek kahramanı. Doğu Anadolu'da yaygın olarak anlatılır. Erkek ve ka­dın adı olarak kullanılır. Erkek 2866
Aşkın 1. Geçkin, aşmış olan. 2. Ölçüyü kaçıran, coşkun. 3. Fazla. 4. Sonra. 5. Benzerlerinden da­ha üstün Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2068
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 3898
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 2165
Ataullah Birleşik isim Allah'ın bağışladığı, hediye et­tiği, ihsanı, lütfü. Ataullah Efendi. (Arapzade). Osmanlı Şeyhülislamı (17191785) Şam, Mekke, İstanbul kadılıklarında bulundu. Erkek 540
Avşar Oğuzların önemli bir kolu. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması ve yakındoğunun Türkleşmesinde büyük rol oyna­mışlardır. Erkek 932
Aygül Ay'ın gülü. Erkek 1397
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 2042
Aykut 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. Karşılık, mükafat. Erkek 2845
Ayşe Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe). Erkek 12845
Aytekin Ay şehzade­si, ay prensi. Erkek 2392
Ayvaz 1. Arapça ivaz ke­limesinin bozulmuş şekli. 2. Eskiden kibar konaklarda yemek servisi yapan ve sokak işlerinde kullanılan Vanlı Ermenilere verilen ad. Ermeni uşak. 3. Karagöz perdesinin belli başlı tip­lerinden biri. 4. Köroğlu destanında bir kahraman. Erkek 2248
Baha 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma Bahailik mezhebinin kurucusu. Erkek 2537
Bahadır Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan'da hükümdarlık yapmış Türk lider. Erkek 2370
Bahattin Dinin güzelliği. Erkek 1894
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 3817
Batın Allah ın 99 isminden biri Erkek 2678
Battal 1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük. 3. İşe yaramaz, hantal. 4. İşsiz. Battal Gazi: Emevilerin VII. yy. Bizans'a düzenledikleri sefer ve savaşlarda ün salmış komutanı. Erkek 793
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 5808
Bedir Dolunay, ondört gecelik ay. Erkek 1315
Behcet Sevinç, güler yüzlü, şirin. Erkek 12
Behlül 1. Çok gülen, çok gülücü. 2. Hayır sahibi, çok iyi adam. 3. Bir İslam sofisi, Behlüli Dana. Harun erReşid'in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur. Erkek 1832
Behnan Güleç, güleryüzlü, iyi huylu ve daima gülen adam. Erkek 939
Behram 1. Merih yıldızı. 2. Her ayın 20. gönü. 3. Acem pehlivanlarından birinin adı. 4. İran hükümdarlarından birkaçının adı ki en meşhuru yaban eşeği avına pek düşkün olan "Behram Gûr"dür. Erkek 1784
Behzat Soyu güzel, doğuştan asil. Erkek 1131
Bektaş 1. Akran. 2. Eş, müsavi Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensubolan kişi, Horasan'da gelip Anadolu'ya yerleşen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu ileri sürülen tarikata mensup ilk zamanlan bilinmeyen bu tarikat, sonradan batıni bir hüviyet kazanmıştır. Erkek 2104
Belemir Peygamber Efendimiz’in(S.A.S) en sevdiği çiçek Erkek 2210
Bestami Bir Evliya İsmi Erkek 2011
Beşir 1. Müjde getiren müjdeci. 2. Güleryüzlü güleç adam. Kur'ani bir kavramdır. İnsanlara Allah'ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur'an için kullanılmıştır. Erkek 1345
Betül Nisa Nisa :1. Kadınlar. 2. Kur'anı Kerim'in 4. suresi.
Betül :1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed (s.a.s)'in kızı Hz.Fatıma'nın lakabı.
Erkek 1473
Bilal Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir. Erkek 4808
Buğlem Cenneti müjdeleyen melek Erkek 10229
Cem 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (14591495). Erkek 5630
Cenab "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenabı Hakk, Cenabı Halik, Allah Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır. Erkek 479
Cevdet 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. Cevdet Paşa: Osmanlı devlet adamı. Tarihçi ve hukukçu (18221895). Erkek 1037
Ceylin Cennetin kapısı , cennete açılan kapı Erkek 9959
Cezmi 1. Cezm ile ilgili. 2. Kati karar ve niyete ait. 3. Kesmek. Erkek 582
Cihad 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2. İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır. Erkek 927
Cihangir Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır. Erkek 5627
Cübeyr Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir. Erkek 512
Çelebi 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş soyundan olan kimse. Erkek 598
Dai Dua eden, duacı, hak dine çağıran. Erkek 1037
Damre Peygamberimizin erkek süt kardeşinin ismidir. Anlamı bilinmiyor. Erkek 1120
Danişmend Bilgili, âlim. Erkek 424
Davut Er. Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 1629
Derviş 1. Allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse. 2. Fakir ve muhtaç kimse. 3. Daha çok lakap olarak kullanılır. Erkek 729
Dilhan Gönülden söyleyen, içten konuşan. Erkek 1568
Ebral Ebral :İffetli kadın. Erkek 6336
Ebubekir Deve yavrusunun babası Hulefai Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah (s.a.s)'ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur. Erkek 1746
Ecehan (bkz. Ece). Erkek 1071
Ecvet En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan. Erkek 719
Edhem Karayağız atTürk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem: İslam tarihinde meşhur sofi Erkek 845
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 8220
Efken Düşkün. Erkek 414
Eflin Cennete açılan kapı Erkek 8648
Ekmel l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3. Erkek 1028
Ekrem 1. Daha, en kerim. 2. Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Ekremü'lEkremin: Cenabı Hak. (Alak suresi: 3 ). Erkek 2120
Elise Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu Erkek 3123
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2700
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 6719
Elyase Kuran-ı Kerimde adı geçen bir peygamber. Erkek 920
Emced Çok şerefli, ve haysiyet sahibi. Erkek 669
Emin 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı. Erkek 10
Emir 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. Erkek 9282
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 9158
Enes 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir. Erkek 17140
Engin 1. Ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 2. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. 3. Değer ve fiyatı düşük olan. 4.Yüksekte olmayan, alçak yer. Erkek 1822
Enver Daha nurlu, en nurlu, çok parlak. Erkek 5281
Ercümend Muhterem, şerefli, itibarlı. Erkek 462
Erdem 1. Fazilet. 2. Maharet, hüner. 3. Liyakat. 4. Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği. Erkek 3485
Ergün 1. Yumuşak uysal kimse. 2. Sulu kar, sulu saf kar. Erkek 34
Erhan İyi, adaletli hükümdar. Erkek 3432
Erkam Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam b. Erkam: İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam'ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru'lErkam olarak ulaşmıştır. Erkek 3486
Erkan 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler. Erkek 4365
Erkin Serbest, hür. Erkek 1447
Erman 1. Arzu, istek. 2. Yerinme, pişman olma. Erkek 1140
Erol Erkek ol "Er" ve "ol" kelimelerinden birleşik isim. Erkek 3018
Ertuğrul Dürüst, doğru, yiğit Ertuğrul Gazi: Osmanlı hanedanının kurucusu. Osman Bey'in babası. Erkek 3071
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 3610
Esed Aslan, gazanfer, cesur. Erkek 10
Eslem Eslem :Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim. Erkek 12870
Esved Siyah, esmer. Erkek 10
Eşref En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan. Erkek 10
Etem Kusursuz, noksansız. Erkek 10
Evran Baht, büyük yılan. Erkek 1918
Eymen Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki. Erkek 10
Eyüp Tevbe eden, hatalarına pişman olan. Erkek 3713
Eyüpensar peygamber efendimizin s.a.vashabı kiramından dan olan zat Erkek 532
Ezrak Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 856
Fahreddin Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı. Erkek 662
Falih 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken. Erkek 538
Faris 1. Atlı (süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti. Erkek 1213
Faruk 1. Haklıyıhaksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır. Erkek 2742
Fasih Güzel, düzgün ve açık konuşan. Erkek 393
Fatih 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenabı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan. Erkek 4826
Fatin 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık. Erkek 589
Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima Erkek 9282
Faysal 1. Keskin hüküm, karar. 2. Halletme, neticelendirme. 3. Keskin kılıç. 4. Hakim. Erkek 586
Fazlı 1. Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2. Fazla, ziyade, artık, baki. 3. İki sayının birbirinden olan farkları. 4. İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk. Erkek 1263
Fazlullah Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü. Erkek 318
Feda Kurban olma, gözden çıkarma. Erkek 630
Fedai l. Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan. 2. Allah yoluna başkoymuş. Erkek 561
Feramuş Unutma, hatırdan çıkma, nisyan. Erkek 912
Feramuz Şanlı, şerefli, ün kazanmış. Erkek 1132
Ferhan 1. Sevinçli, mesut. 2. Şen, memnun. Erkek 2185
Ferhat Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad). Erkek 3384
Feridun 1. Sekizinci gök. 2. Pişdadilerin 6. padişahı olup Cemşid sülalesinden demirci Gave'nin yardımıyla Dahhakı Mari'yi öldürmüştür. Lakabı Ferruh'tur. Erkek 1401
Feridüddin Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse. Erkek 499
Ferman 1. Emir, buyruk. 2. Padişah tarafından verilen yazılı emir, berat, buyrultu. Erkek 2246
Ferruh 1. Uğurlu, kutlu. 2. Mübarek. 3. Aydınlık insan (bkz. Mübarek). Erkek 1532
Fettah 1. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenabı Hakk'ın isimlerinden. Erkek 647
Feyyâz Feyz, bereket ve bolluk veren. Erkek 10
Feyzullah Allah'ın feyzi, bolluğu, bereketi. Erkek 1611
Fidan 1. Yeni yetişen körpe ağaç. 2. Fidan boylu: İnce uzun mütenasip. Erkek 2238
Fuat Kalb, gönül. Erkek 1658
Furkan Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Erkek 7395
Fuzuli 1. Boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız. 2. Boşboğaz lüzumsuz işlerle uğraşan. 3. Yetkisi olmadığı halde başkası namına tasarrufta bulunan Fuzuli Mehmed:XVI. yy. 'da yaşamış büyük Türk şairlerinden. Çağatay edebiyatı da dahil olmak üzere, Türk edebiyatının birçok sahalarında kuvvetli tesir ve nüfus sahibidir. Türkçe, Arapça, Farsça, manzum, mensur birçok eserleri vardır. Bunlar arasında "Leyla ve Mecnun" mesnevisi çok meşhurdur. Erkek 611
Gazanfer 1. İri arslan, şir. 2. Cesur, yürekli, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı. Erkek 633
Gazi 1. Allah yolunda savaşan kişi. 2. Gaza sırasında yaralanan kimse. 3. Gaza sırasında yararlıklar gösteren kumandanlara verilen unvan. 4. 2. Mahmud zamanında çıkarılan altın sikke. Erkek 559
Gevheri Pırlanta gibi temiz insan. Erkek 425
Geylani cennetin ilk çıkan kirazı Erkek 4002
Gıyas Yardım eden Erkek 10
Giray Kırım hanı. Erkek 10
Gülcan Gül gibi güzel, canlı Erkek 5019
Gülendam Gül endamlı, gül boylu, nazik, güzel endam. Erkek 1929
Gülistan 1. Gül bahçesi, güllük. 2. Azerbaycan'da Karabağ bölgesinde bir mevki. Erkek 2223
Gülsün Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında Erkek 845
Gültekin Genç delikanlı, nazik. Erkek 946
Gülten Gül tenli, gül vücutlu. Erkek 2875
Gürbüz Toplu, güçlü dinç erkek. Erkek 10
Habbab Seven, sevgili, dost. Erkek 852
Habil Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir. Erkek 1689
Hacib Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. KapıcıTürk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. Erkek 368
Hafi 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam. Erkek 587
Hafid Erkek torun. Erkek 355
Hafza Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin Erkek 1209
Hakan 1. Eski Türk ve Moğol hükümdarlarının kullandığı unvanlardan biri, hanlar hanı. 2. Kağan. Erkek 4823
Hakem 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2. Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3. Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4. Allah'ın isimlerinden. Hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi. Erkek 360
Haki ı. Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi. 2. Topraktan, toprağa mensup. Mütevazi kişi. Erkek 415
Hakkı 1. Doğruluk ve insaf sahibi. 2. Bir insana ait olan şey. 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. Emek. 5. Pay, hisse. 6. Layık, münasip. Erkek 1199
Haldun Devamlılar, sürekli olanlar. Erkek 677
Halife 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse. Erkek 420
Halil Samimi dost, Allah'ın dostu. Erkek 3721
Haluk İyi huylu, insaniyetli, geçim ehli olan. Erkek 2013
Hamdullah Allah'ın övgüsü. Erkek 688
Hammad 1. Çok hamdeden, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebu Süleyman: Hadisçi. Tabiindendir. Erkek 455
Hamza 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir. Erkek 4886
Han Hakan veya hakana bağlı hükümdar. Erkek 999
Handan 1. Gülen, gülücü. 2. Güler yüzlü, sevimli. Erkek 2091
Hanefi İmamdı Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden olan. Hanefi mezhebine mensup kişi. Erkek 624
Hani Yumuşaklık ve vakar sahibi. Erkek 804
Hasan Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)'nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur'an'da geçen kelimelerdendir. Erkek 11233
Haseki Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad. Erkek 419
Hasibi Cömert, hayırhah. Erkek 283
Hasin Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden. Erkek 679
Haşim 1. Haşmetli, gösterişli, muhteşem. 2. Kuru ekmek kırıntısı doğrayan Ezen, kıran, yaran, parçalayan Beni Haşim Hz. Peygamber'in (s.a.s) soyu. Erkek 1362
Haşmet İhtişam, gösterişlilik, heybet, büyüklük Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 1049
Hatem 1. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2. En son. 3. Hatemü'lEnbiya: Peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed. 4. Halemi Tai: Arap kabileleri arasında tanınmış "Tayy" kabilesine mensup ve cömertliğiyle meşhur olan "İbn Abdullah b. Sa'd"ın lakabı. 5. Çok cömert olan. Erkek 1077
Hatip Hitabeden, güzel söz söyleyen. Erkek 965
Hattab Çok güzel konuşan ve nasihat eden. Erkek 3398
Hava Nur HAVVANURUN ANLAMI HAVVA ALLLAHIN İLK YARATIĞI KADIN NURUN ANLAMI İSE IŞIK PARILTI EN GÜZEL ANLAMINDADIR Erkek 1555
Hayali 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri. Erkek 371
Haydar 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı. Erkek 1896
Hayrani Erkek 583
Hayreddin Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insanTürk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. Erkek 436
Hazım Hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan. Erkek 989
Hıra Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı Erkek 452
Hızır 1. Yeşil. Yeşillik. 2. Kehf suresinde 5981. ayetlerde bahsi geçen ve Hz. Musa'nın onunla buluşarak imtihan olunduğu şahsın müfessirlerin ekseriyetinin üzerinde ittifakla durdukları ismi. Hızır hakkında çok çeşitli rivayetler vardır. Erkek 1279
Hicabi (bkz. Hicab). Erkek 557
Hilmi Yumuşak huylu, sakin tabiatlı. Erkek 2572
Himmet 1. Gayret, emek, çalışma, çabalama. Yüksek irade. 2. Ermiş kimsenin tesiri. 3. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır. Erkek 595
Hira Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı Erkek 7668
Hişam Nisam elMelik: Emevi halifesi. Erkek 529
Hud Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamberKur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler. Erkek 511
Hulusi 1. Halis olan, saf, iç temizliği. 2. Samimi, candan(bkz. Halis). Erkek 777
Hurşid Güneş, aftab, mihr, şems Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Erkek 628
Huzeyfe Küçük testici, çömlekçi çırağı. Erkek 3530
Hüccet 1. Senet, vesika, delil. 2. Seçkin alimlere verilen unvan Hüccetü'lİslam: Gazali. Erkek 379
Hüdavendigar Hükümdar, sultan, âmir, hâkim. Erkek 700
Hüdayi Hüdânın kulu. Erkek 22
Hümayun Mübarek, mutlu, padişaha olan. Erkek 319
Hüsameddin 1. Dinin keskin kılıcı. 2. Mevlana'nın halifesi olan Hüsameddin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi dikte ettirdiği kişidir Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 555
Hüseyin 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu. Erkek 6445
Hüsrev 1. Padişah, hükümdar, sultan. 2. Hüsrev şirin masalının erkek kahramanı Hüsrev: Eserlerini daha çok Farsça yazmış bir Türk şairi ve edibi olup 12531325 yıllan arasında Hindistan'da yaşamıştır. Erkek 753
Islam 1. Muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allah'ın en son dini. 2. Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma. Erkek 12
İhsan 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik. Erkek 2102
İhvan . 1. Sadık, samimi candan dostlar. 2. Aynı tarikata mensup insanlar Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 453
ikra HZ. Muhammed (S.A.V) inen ilk Vahy. Oku Anlamına Geliyor. Yaradan Rabbi'nin Adı ile Oku (ikra) Erkek 3412
İkrime Kerem sahibi, cömert. Erkek 2128
İlhami (bkz. İlham). Erkek 1222
İlker İlk doğan çocuk. Erkek 6097
İmadeddin . 1. Dinin direği. Daha çok unvan olarak kullanılırTürk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Erkek 470
İmam 1. Namazda kendisine uyulan kimse. 2. Önde bulunan, önayak olan kimse. 3. Halife. Devlet başkanı. 4. Mezhep kuran yüksek dereceli alim. 5. Hz. Ali neslinden gelen. 6. İmamı Âzam: Hanefiyye mezhebinin kurucusu. Erkek 340
İnayetullah Allah'ın lütfü. Allah'ın ihsanı. İnayetullah Kenbu: Şah Cihan dönemini anlatan, Şahcihanname isimli yapıtın sahibi. Hintli tarihçi, yazar. Erkek 404
İsmail Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir. Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir. Erkek 4552
Kaan 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. Erkek 10469
Kabil 1. Olabilir, mümkün. 2. Cins, soy, sınıf, tür, çeşitHz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi Habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur. Erkek 781
Kadem . 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 10
Kadı 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı İyaz: (İyaz b. Musa b. Ümran esSebtî: (10831149). Meşhur fıkıh ve hadis bilgini. İspanya'da Gırnata kadılığı yaptı. 20'yi aşkın eseri vardır. Erkek 314
Kadir 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah'ın isimlerinden. Kur'anı Kerim'de 50'ye yakın yerde geçmektedir. Başına"abd" takısı olarak "Abdülkadir" olarak kullanılır. Erkek 3240
Kalender 1. Dünyadan elini eteğini çekip başı boş dolaşan. 2. Alçak gönüllü, gurur ve kibirden uzak, üstüne başına dikkat etmeyen bulduğu ile yetinen kimse. Erkek 411
Kamber . 1. Sadık dost, köle. 2. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1084
Kamran İsteğine kavuşmuş olan. Erkek 1399
Kasım 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü. Erkek 5410
Kazım Öfkesini, gazabını yenen. Erkek 83
Keleş Güzel yakışıklı, bahadır. Erkek 512
Kemal 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet. Erkek 3271
Keramet 1. Birine karşı ikramda bulunmak. 2. Allah'ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır. Erkek 332
Kerami Soylu, şerefli. Erkek 417
Kerem 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş. Erkek 8430
Keremşah (bkz. Kerem). Erkek 474
Keşşaf Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran Erkek 678
Key Büyük hükümdar, padişah. Erkek 896
Kılıç İki yüzü keskin eski bir silah. Erkek 825
Kiram 1. Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergeliler. 2. Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur. Erkek 440
Korkut 1. Büyük dolu tanesi. 2. Korkusuz, yavuz, heybetli. 3. Cin, şeytan. Erkek 1425
Kuddusi 1. Kuddus olan Allah'ın nimetine mazhar olan 2. 19. yy. Bor'lu meşhur mutasavvıf Türk şairi. Erkek 788
Kutbettin 1.Dinin kutb’u. 2. Dinin yücesi. Erkek 683
Levent Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı. Erkek 2597
Levni Renkli, boyalı Erkek 1123
Levniz 1. Renk, boya, yüz. 2. Nevi, çeşit, Türk. Erkek 360
Mahdum Hizmet edilen, evlat. Erkek 642
Mahmud 1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değer. Makamı Mahmud: Hz. Muhammed'in en büyük şefaat makamı, cennet. 2. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. 3. Mahmud (Kaşgarlı) Karahanlılar'dan olan bu Türk bilgini "Divanu Lügati'tTürk" adlı eseriyle tanınmıştır. 4. Mahmudiye: 2. Mahmut devrinde basılan altın para. Erkek 1759
Mahmur 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz. Erkek 328
Mazhar 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer. 2. Nail olma, şereflenme. 3. Bazı tekkelerde oturarak uyurken dayanılan kısa değerde. 4. Bir çeşit tef. Erkek 964
Mecdeddin Dinin büyüğü. Erkek 351
Mecnun 1. Cin tutmuş, cinlenmiş. 2. Delice seven, tutkun. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı. Erkek 655
Medeni 1. Medine'ye mensup, şehirli, şehir halkından olan. 2. Bir memleketle ilgili olan. 3. Terbiyeli, görgülü, nazik. Daha çok lakab olarak kullanılır. Erkek 506
Memun Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, sağlam, (bkz. Emin). Erkek 413
Mestan Mest olmuş, bayılmış. Erkek 3586
Metin 1. Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2. Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden. Erkek 3822
Minel Cennetteki inci tanesi Erkek 4423
Miraç . 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Erkek 17097
Mirkelam Güzel, nazik konuşan kimse. Erkek 849
Mirza 1. Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubbi Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız. Erkek 16467
Misbah Aydınlatma cihazı, ışık çırağı. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden. Erkek 978
Mithat Methetme, övme Erkek 7053
Muammer Ömür süren, yaşayan, yaşamış. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1957
Muaz 1. Korunan, sığınan. 2. Çok aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, kıymetli, muhterem, sevgili. Muaz b. Cebel, sahabeden. Erkek 1781
Muhammed 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. Erkek 4523
Muharrem 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir. Erkek 6708
Muhtar 1. İhtiyar eden, seçilmiş, seçkin. Hareketinde serbest olan, istediği gibi davranan, dilediğini yapan. 2. Köy veya mahalle işlerine bakmak üzere halkın seçtiği kimse. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden. Erkek 350
Muhterem İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan. Erkek 495
Muhteşem İhtişamlı, tantanalı, debdebeli, görkemli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 556
Muhyiddin Dini ihya eden. Erkek 588
Muktedir İktidarlı, gücü yeten, becerebilen. Erkek 279
Muktefi 1. İktifa eden. 2. Ardı sıra izinden gidilmiş örnek olan Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden. Erkek 253
Musab Zor. Güçlü, dayanıklı. Ashabdan ünlü şehid Mus'ab b. Umeyr'in adıdır Erkek 97
Musaf kuran ı kerim,inanılan kutsal kitap Erkek 740
Mushap 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit Zor, Çetin, Güç Olan;Güçlü, Dayanıklı; Hz. Musab bin Umeyr (Ünlü Sahabe, Hz. Muhammed Tarafından Medine’ye Tebliğe Gönderilen Seçkin Genç, Uhud Şehidi) namaz farz kılınmıştır Erkek 2467
Muslih İslah eden, iyileştiren, düzeltici, arabulucu. Barıştıran. Bu kelime Kur'an'da birkaç defa zikredilmiştir. Erkek 334
Mustafa 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer. Erkek 9478
Mutahhar Takdir edilmiş, temizlenmiş, temiz. Temiz mübarek Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 617
Mutasım 1. İtisam eden, eliyle tutan, yapışan. 2. Günahtan çekinen. 3. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan. Erkek 374
Muteber 1. İtibarlı, hatırı sayılır, saygın. 2. İnanılır, güvenilir. 3. Yürürlükte olan geçer. Erkek 704
Mutemed Kendisine itimat edilen, güvenilen Erkek 354
Mutlu Talihli, uğurlu. Bahtiyar Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 987
Muttalib Talepte bulunan, isteyen, (bkz. Abdülmuttalib) Erkek 1034
Mübarek 1. Bereketli, feyizli. Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu. 2. Beğenilen, sevilen, kızılan şaşılan kimse. Bir şey hakkında sözleşme. Erkek 446
Mübeşşir Müjdeci, muştucu Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden. Erkek 428
Müjdat Müjdeler, sevinçli haberler. Erkek 1607
Mükerrem Muhterem, aziz sayın, saygıdeğer, sayılan, onurlandıran, hürmet ve tazime erişmişErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1344
Mülayim 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan. Erkek 433
Mümtaz İmtiyaz tanınmış, ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. Seçkin. Erkek 453
Müren Akarsu, dere, ırmak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 716
Mürsel 1. Gönderilmiş yollanılmış. Şeriat sahibi peygamberler. 2. Salıverilmiş suç. 3. Bir yazı sitili. Hz. Peygamberin isimlerinden. Erkek 1910
Müşir 1. Haber veren, bildiren. 2. Emir ve işaret eden. 3. Mareşal Daha çok lakab olarak kullanılır. Erkek 263
Müzdad Artmış, çoğalmış, uzun. Erkek 10
Nabi 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır. Erkek 1433
Namdar Namlı, ünlü. Erkek 485
Nasreddin Dine yardım eden Erkek 525
Nebi Haberci. Peygamber. Erkek 3118
Necat Kurtulma, kurtuluş. Selamet. Erkek 659
Necati Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili. Necati: 15 asır meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa'dır. Erkek 3706
Neccar Dülger. Marangoz Daha çok lakab olarak kullanılır. Erkek 492
Necdet Kahramanllık yiğitlik, efelik. Korkusuz olmak. Erkek 1149
Necih Başarılı, galip, muzaffer. Erkek 329
Necmi Yıldızla ilgili. Necmüddin: Dinin yıldızı Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır. Erkek 2287
Nefi Çıkar ile ilgili faydacı, menfaat, kâr Nefi', Divan edebiyatının başarılı şairlerindendir. 4. Murad zamanında yaşamıştır. Erkek 671
Nejat Soy nesil, nesep, tabiat. Erkek 3713
Nesimi Hoş ve mülayim. Erkek 1291
Neşat Sevinç, neşe, şenlik, keyif. İran şairlerinden birisinin adı. Erkek 703
Neşet 1. Meydana gelme, gelişme. 2. Kaynak olma, bir mecradan çıkış. Neşet: 19. yy. Türk şairlerinden biri. Erkek 1037
Nevzat Yeni doğmuş çocuk. Erkek 2435
Nihat Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter. Erkek 15178
Niyazi 1. (bkz. Niyaz). 2. Yalvarıcı, niyaz edici. Sevgili. Türk mutasavvıflarından birisi. 18. yy.'da yaşamıştır. Erkek 2653
Nizam 1. Dizi, sıra. Düzen, usul, tertip, yol, kaide. 2. Kanun­lar. 3. Hindistan'daki küçük devletlerin hükümdarlığı. Nizamüddin: Dinin nizamı, düzeni Dilimizde "Nizamettin" olarak kullanılır. Erkek 479
Numan . 1. Kan. 2. Gelincik. Hanefi Mezhebi'nin imamı, Nu'man b. Sabit. Erkek 1666
Nüzhet . 1. Neşe, eğlence, eğlence yerlerini seyredip gezme. 2, Sevinç, ferahlık Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 517
Oğuz 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu. Erkek 2304
Oğuzhan 1. Yiğit han, hakan. 2. Oğuz boylarının efsanevi kahramanı. Erkek 3382
Okan 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz. Erkek 3987
Oktay Öfkeli, sinirli, kızgın. Erkek 6348
Orhan Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi: Osmanlı imparatorluğunun ikinci padişahı. Erkek 4861
Ozan 1. Şiir yazan, şair. Halk şairi. 2. Şakacı, tatlı, güzel konuşan. Erkek 107
Öktem Güçlü, onurlu, gösterişli, korkusuz. Erkek 1238
Ömer İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1Faruk adını almıştır. Erkek 11516
Önder Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 956
Peyami Haberle, bilgi ile ilgili. Erkek 802
Raci Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen. Erkek 10
Racih Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf. Erkek 279
Rafet Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'anı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir. Erkek 982
Ramazan Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi. Erkek 3130
Ramiz 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren. Erkek 1142
Ramize (bkz. Ramiz). Erkek 762
Rauf Esirgeyen acıyan, çok merhametli Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır(bkz. Abdürrauf). Kur'anı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçmektedir. Erkek 1950
Recai İsteyen, rica eden, yalvaran. Allah'a yalvaran. Ashab'ın kullandığı isimlerdendir. Erkek 1073
Recep 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli. Erkek 2547
Refah Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak. Erkek 414
Reha 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. (Ar.) Bolluk, genişlik, varlık. Erkek 2309
Reis Başkan, baş. Erkek 1121
Resül Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber. Erkek 22
Reşat Layık, değer, yakışır. Erkek 928
Reşid 1. Cenabı Hakk'ın isimlerinden. 2. İyi ve doğruyu seçebilen, malını idare gücü olan, rüşd yaşına ulaşmış akil ve baliğ (kişi) ergin, erişkin. 3. Akıllı hareket eden doğru yolda giden Abdürreşid olarak kullanılır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 377
Rıdvan 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur'an'da 10'dan fazla yerde geçmektedir. Erkek 2096
Rıza Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme. Erkek 840
Rifat Yükseklik, yücelik, büyük rütbe. Erkek 27
Rüçhan Üstünlük, üstün olma. Erkek 748
Sadeddin (bkz. Saadeddin). Erkek 361
Sadullah Tanrının kullu, talihli kıldığı kimse. Erkek 1847
Sadun Mübarek, kutlu, uğurlu. Erkek 1226
Safa 1. Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı. 2. Eğlence. 3. Saflık, berraklık. Erkek 5866
Saffan Saf, halis. Erkek 1208
Saffet Saflık, temizlik, arılık, (bkz. Safvet). Erkek 1085
Salahaddin Dinine bağlı kimse Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılmakladır. Erkek 466
Saman 1. Zenginlik. Rahat, dinç. 2. Düzen. Erkek 657
Sedat Doğru ve haklı Erkek 3324
Selami İyilik, barış ve rahatlıkla ilgili. Erkek 716
Selçuk 1. Güzel konuşma yeteneği olan. 2. XI. Anadolu, Kafkaslar ve Orta Doğu'da imparatorluk kuran Türk topluluğunun hükümdarı. Erkek 3846
Selman Barış içinde bulunma, huzur, erinç. Erkek 4497
Serdar Başkumandan, başbuğ. Sefer zamanında padişah yerine ordunun başında sefere giden veziri azamlara verilen unvan, serdarı ekrem. Erkek 2382
Serhat Sınır boyundaki asker. Erkek 9738
Sertaç Başa konan taç Erkek 10
Server Baş, başkan, reis, ulu. Erkek 696
Sevban Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber'in azatlısının adı. Erkek 1461
Seyfettin Dini koruyan, dinin kılıcı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. " Erkek 1916
Seyfi 1. Kılıçla ilgili kılıç şeklinde. 2. Askerlikle ilgili. Askeri. Erkek 2025
Seyfullah Allah'ın kılıcı Ali (r.a.)'nin ve Hz. Halid b. Velid'in lakabı. Erkek 965
Seymen Çiftlik bekçisi. Erkek 2670
Seyyid Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Erkek 10
Sezgin Sezen sezici, duygulu, hassas. Erkek 10
Sinan Mızrak, süngü. Erkek 10
Sirac Işık meşale, kandil, çerağ. 2. Nur saçan anlamında Rasulullah için kullanılmıştır. Erkek 10
Sirac 1. Işık meşale, kandil, çerağ. 2. Nur saçan anlamında Rasulullah için kullanılmıştır. Erkek 7815
Siraceddin – Dinin kandili, dinin verdiği aydınlık, ışık, ışıklandıran, aydınlatan Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 433
Siyami Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden. Erkek 13
Siyami Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan Erkek 10
Soner Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen. Erkek 10
Sunullah Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı. Erkek 10
Süveybe peygamber efendimizin ilk sut annesinin ismi Erkek 6154
Şaban 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı. Erkek 4220
Şadan Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar. Erkek 11
Şafi 1. Suçlunun bağışlanması için araya girip yalvaran kimse. 2. İyileştiren, şifa veren. 3. İnandırıcı, inandıran. Erkek 19
Şahap 1. Alev, ateş parçası. 2. Kayan yıldız, akan yıldız. 3. Cesur yürekli kimse. Erkek 624
Şahinalp Şahin gibi güçlü yiğit, cesur. Erkek 264
Şahsüvar Usta binici, çok iyi ata binen. Erkek 10
Şarani Gür ve uzun saçlı kimse. İslam tarihinde bu isimde birçok meşhur vardır. Erkek 275
Şecaeddin Dinin kahramanı, dinin yiğidi. Erkek 226
Şehlevent Leventlerin şahı, boylu poslu, canlı, yakışıklı. Erkek 403
Şemseddin Dinin güneşi, dinin insanlara verdiği aydınlık Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır (Şemsettin). Erkek 451
Şemsi Güneşe ait, güneşle ilgili. Erkek 1133
Şerafeddin Dinin şereflisi, büyüğü Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 372
Şeref 1. Yücelik, ululuk, izzet, seçkinlik. İyi ahlak ve faziletler sonucu meydana gelen manevi yücelik. 2. İyi ün. İftihar edilecek şey. Erkek 824
Şevket Azamet, büyüklük, ululuk, debdebe, haşmet. Erkek 2141
Şevki Şevkle ilgili, şevke ait, neşeli. Erkek 1955
Şeyban Saçlarına ak düşmüş yaşlı kimse. Moğol hükümdarlarından birisi. Erkek 604
Şihab 1. Kıvılcım. Akan yıldız. 2. Cesur, yürekli. Erkek 296
Şihabeddin Dinin parlak yıldızı. Erkek 206
Şinasi 1. Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili. 2. Tanzimat döneminin ünlü şairi ve gazetecisi. Erkek 3732
Şir Aslan. Erkek 381
Taceddin Dinin tacı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Erkek 565
Taci Taçla ilgili. Erkek 605
Tahsin Güzel bulma, beğenme. Aferin deme alkışlama. Erkek 2434
Taki Günahtan haramdan kaçınan, dinine bağlı. Erkek 787
Talat Yüz, çehre. Yüz güzelliği Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1903
Talha 1. Zamk ağacı. 2. Talha b. Ubeydullah. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir. Erkek 10957
Tamer Nitelikli, saygın kişi. Erkek 2294
Taner (bkz. Tan). Erkek 2008
Tanju Türk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen unvan. Erkek 1992
Tarık Sabah yıldızı, parlak yıldız. Erkek 110
Tarkan 1. İslam'dan önce Türklerin kullandığı, vekil, vezir, bey gibi unvan. 2. Ayrıcalıklı, saygın kişi. Erkek 2038
Tayfur Uçan, yükselen. Erkek 10
Taylan 1. İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse. 2. Çok yağmur yağdığı halde işlenebilir toprakErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Taylan 1. İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse. 2. Çok yağmur yağdığı halde işlenebilir toprakErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 2379
Tayyar Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan. Erkek 1217
Tekin 1. Boş, ıssız. 2. Sakin, rahat, uslu. İçinde kötülük bulunmayan. 3. Tek, eşsiz. 4. Uyanık, tetikte. 5. Şehzade, prens. 6. Uğurlu. Erkek 939
Temel 1. Yapılardan toprak içinde kalan ve yapıya dayanak teşkil eden duvar ve taban kısımları, koyuk. Bu kısımların yapılması için açılan çukur. 2. Asıl, esas. 3. Dayanak. 4. Belli, başlı en mühim Erkek 582
Tevfik 1. Uydurma, uygun düşürme. 2. Başarıya ulaştırma. 3. Allah'ın yardımına kavuşma. Erkek 1536
Tevfika (bkz. Tevfik). Erkek 407
Timur 1. Demir. 2. Türk Moğol imparatoru. Erkek 7662
Timurtaş 1. Demir ve taş gibi güçlü ve sert olan. 2. Mardin Artuklular'ın 2. Emiri. Erkek 498
Tufan 1. Hz. Nuh zamanında Allah'ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur. 2. Şiddetli yağmur ve sel. Erkek 2092
Turan Eski İranlılara göre Türk ülkesi. Bütün Türkler'in ve Turan kavimlerinin birleşmesiyle meydana gelecek devlet. Erkek 1409
Turanşah Cesur Türk hükümdarı. Erkek 424
Turgay Boz renkli, küçük ötücü, tarlalarda yuva yapan bir tür serçe, torgay. Erkek 2162
Turgut 1. Konut, oturulacak yer. 2. Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'in adı. Erkek 2904
Ubeydullah Allah'ın kulu. Erkek 14
Üsame Bir aslan cinsi. Erkek 11404
Vahap Çok bağışlayan, ihsanı bol olan Erkek 622
Vakıf 1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran. Arafat'ta vakfe yapan. Erkek 341
Vakkas Okçu, savaşçı. Sahabe isimlerindendir. Erkek 872
Vakur Ağırbaşlı, temkinli. Erkek 638
Vala Yüksek, yüce Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 621
Vala Yüksek, yüce Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 10
Vecdi Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan. Erkek 1098
Vecihi Bir kavmin büyüğü. Erkek 10
Vecit Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan. Erkek 302
Vedat Sevgi, dostluk. Erkek 1862
Vefa 1. Sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme. 2. Sevgi, dostluk ve bağlılıkta sebat. Yetme yetişme; ömrü vefa etme­di. Erkek 1686
Veli 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost, yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdulveli). Erkek 920
Yahya 'Allah lütufkardır" anlamında. Kur'anı Kerim'de 5 yerde ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)'nın oğlu olan peygamber. Erkek 5393
Yaver Yardımcı. Erkek 437
Yavuz 1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3. Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı. Erkek 2619
Yekta 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz. Erkek 6965
Zafer l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1754
Zâfir Zafer kazanan, üstün gelen. Erkek 621
Zamir 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük. Erkek 382
Zekai Zekayla ilgili, zekaya ait. Erkek 1104
Zekeriyya Erkek zat. Erkek 663
Zeyd Artan, çoğalan. Erkek 10
Zeynel Zeynelabidin adından kısalmış ad. Erkek 1911
Ziver Süs, bezek Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1028
Ziya Aydınlık, parlaklık, nur, ışık. Erkek 1211
Ziyad Fazlalık, çokluk Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Ziyat. Erkek 988
Zübeyr Yazılı, küçük şey. Erkek 1025